Tok opp nyfødtposten i Stortinget

Stortingsrepresentant Freddy de Ruiter utfordret helseministeren i Stortingets spørretime i forhold til situasjonen for fødende i Arendal som må fraktes til nyfødtposten i Kristiansand. Han spurte om statsråden kunne garantere for pasientsikkerheten, men ble ikke beroliget av svaret.

original_1478638549_8957686

Her kan du lese hele spørsmålet, svaret og den etterfølgende debatt eller se videoopptak her:

Presidenten: Dette spørsmålet, fra representanten Freddy de Ruiter til helse- og omsorgsministeren, vil bli besvart av klima- og miljøministeren på vegne av helse- og omsorgsministern.

Freddy de Ruiter (A) [11:51:24]: «Sykehuset i Arendal har over 1 000 fødsler i året, men til tross for dette og store protester ble nyfødtposten lagt ned. Vi fryktet særlig at tilbudet til akutt syke nyfødte skulle bli dårligere. I Agderposten 28. januar går ledelsen ved fødeavdelingen på sykehuset i Arendal ut og uttrykker sin bekymring over at det kan ta opptil 9 timer etter fødselen før mor og barn kommer fra fødeavdelingen i Arendal til nyfødtposten i Kristiansand, samtidig som sykehuset i Arendal har kompetanse og muligheter til å ta seg av disse barna.

Synes statsråden det er greit at nyfødte og deres foreldre unødig utsettes for disse ekstrabelastningene, og kan statsråden garantere at dette ikke går ut over pasientsikkerheten?»

Statsråd Vidar Helgesen [11:52:05]: I 2010 publiserte Helsedirektoratet nasjonale kvalitetskrav til fødselsomsorgen i veilederen Et trygt fødetilbud. Kvalitetskravene tok utgangspunkt i stortingsbehandlingen av St.meld. nr. 12 for 2008–2009 En gledelig begivenhet. Helseforetakene har lagt direktoratets veileder til grunn for den videre utviklingen av fødselsomsorgen, og dette har ført til en mer hensiktsmessig oppgavedeling mellom sykehusene på dette området.

Når det gjelder tilbudet til barn som blir født ved sykehuset i Arendal, har Helse Sør-Øst informert helseministeren om at Sørlandet sykehus sommeren 2015 vedtok to organisatoriske endringer for å redusere risiko for syke nyfødte i Agder. Den første av disse endringene var at alle definerte risikofødsler skulle foregå på kvinneklinikken ved sykehuset i Kristiansand. Dette er i tråd med den nevnte veilederen fra Helsedirektoratet, som anbefaler at alle risikofødende skal henvises til en kvinneklinikk. Kvinneklinikker har mer kompetanse og mer ressurser enn avdelinger som er definert som fødeavdelinger, slik som avdelingen i Arendal.

Den andre endringen var at syke nyfødte fra sykehuset i Arendal skulle overføres nyfødtenheten i Kristiansand. Denne beslutningen ble gjort av hensyn til kvalitet og pasientsikkerhet.

Gjennomføringen av det siste vedtaket har skjedd uten at det har vært meldt om alvorlige hendelser for mor eller barn. Noen få nyfødte har måttet vente på transport fra Arendal til Kristiansand, men de har hele tiden blitt godt ivaretatt av kvalifisert personell ved sykehuset i Arendal.

Det er forståelig at det oppleves som ekstrabelastning å vente, men Sørlandet sykehus opplyser at barna har vært godt ivaretatt i ventetiden. Det viktigste er at disse funksjonsendringene sikrer kvalitet og pasientsikkerhet i behandlingen av syke nyfødte.

Freddy de Ruiter (A) [11:54:04]: Det kan vel absolutt diskuteres om det har ført til en kvalitetsbedring at en har fjernet nyfødtposten på Norges tolv største sykehus når en måler antall fødsler. Det er vel bare Bærum som ikke har en nyfødtpost som er av tilsvarende størrelse i forhold til antall fødsler, så dette er nok langt mer enn organisatoriske endringer.

Det som jeg synes kanskje er mest alvorlig i svaret til statsråden, er at det ikke er meldt om alvorlige hendelser. Så spørsmålet mitt til statsråden blir da: Må en vente til det eventuelt oppstår alvorlige hendelser før en tar denne problematikken på alvor, at en faktisk har en ventetid på opptil ni timer samtidig som en har kompetansen på Sykehuset Arendal, som gjennomfører over 1 000 fødsler i året? Vil regjeringa følge denne situasjonen nøye?

Statsråd Vidar Helgesen [11:54:58]: Regjeringen følger denne situasjonen nøye, og vi baserer oss, som nevnt, på at Helsedirektoratets veileder «Et trygt fødetilbud», med de kvalitetskravene den setter, følges opp. Det er også slik at det gjøres tilsyn med nyfødtmedisinen, og det var nettopp et slikt tilsyn gjort av fylkesmennene i Vest-Agder og Aust-Agder i fjor med nyfødtmedisinen i Sørlandet sykehus som ledet til disse endringene, fordi den rapporten påviste to avvik. Et av disse var at Sørlandet sykehus HF ikke sikrer forsvarlig behandling av syke nyfødte ved Sørlandet sykehus Arendal, og det var med bakgrunn i dette tilsynet fra fylkesmennene at styret i Sørlandet sykehus sommeren 2015 vedtok at syke nyfødte fra fødeavdelingen i Arendal skulle overflyttes til Kvinneklinikken i Kristiansand.

Freddy de Ruiter (A) [11:55:56]: Vi har hatt mange runder på den tilsynsrapporten fra fylkeslegene. Skulle en legge den til grunn på de andre fødeavdelingene av tilsvarende størrelse i resten av landet, var det nok mange sykehus som hadde mistet sin nyfødtpost. Det har, så vidt meg bekjent, aldri skjedd alvorlige hendelser ved nyfødtposten i Arendal som et resultat av dårlig kvalitet. Snarere tvert imot har kvaliteten vært svært høy, men i den tilsynsrapporten antyder en potensielt at det eventuelt kunne skje noe hvis det ikke ble iverksatt visse tiltak. Men det er snøen som falt i fjor bokstavelig talt.

Det som i hvert fall er viktig, er at en sikrer et godt fødetilbud også for akutt syke nyfødte og deres foreldre ved Sørlandet sykehus Arendal, som faktisk har over 1 000 fødsler i året, og det føler jeg meg faktisk ikke trygg på. Jeg vil be statsråden forsikre befolkningen i Aust-Agder om at de kan være trygge på det.

Statsråd Vidar Helgesen [11:57:01]: Det var nettopp representantens poengtering av at man ikke bør vente til det har skjedd noe galt, som er utgangspunktet for beslutningen gjort ved Sørlandet sykehus fordi man baserer seg her på tilsynsrapporter og fatter vedtak i tråd med tilsynsrapporter, som igjen er basert på eller måles opp mot de standardene og de kvalitetskravene som er satt. Det er en god måte å operere på, slik at vi sikrer samsvar mellom kvalitetskravene og det som faktisk er situasjonen innenfor nyfødtmedisinen. Derfor kan jeg forsikre representanten om at tilsyn, rapportering og oppfølging av kvalitetskravene er noe vi legger stor vekt på.