Tellef Inge valgt til fylkesordfører

Det nye fylkestinget ble nylig konstituert og Tellef Inge Mørland ble valgt til ny fylkesordfører. Med det er Arbeiderpartiet tilbake i styringen av fylkeskommunen etter fire år i opposisjon. I samarbeid med KrF og SP, vil Arbeiderpartiet styre på grunnlag av en politisk samarbeidsavtale der økt kvalitet og bedre gjennomføring i videregående utdanning er en av hovedsakene. Du kan lese hele samarbeidsavtalen her:

original_1478638565_6844218

POLITISK SAMARBEIDSAVTALE MELLOM AP, KRF OG SP
Samarbeidspartiene står felles i ambisjonen om å videreutvikle Aust-Agder som en attraktiv og sterk region. Vi vil føre en ansvarlig økonomisk politikk i samsvar med de ressursene vi har til rådighet, blant annet gjennom at vi fremmer et felles forslag til økonomi- og handlingsplan ved budsjettbehandling. Vi vil gjennomføre en politikk der vi har god balanse mellom utvikling i sentrale strøk og distriktene.

Utdanning. Økt kvalitet og bedre gjennomføring

Samarbeidspartiene vil:

 • opprettholde et desentralisert skolemønster i fylket vårt
 • læreplasser:
  - doble antall læreplasser i egen virksomhet ut fra 2014-talla
  - styrke arbeidet for å etablere flere læreplasser i kommunal og statlig virksomhet og i privat sektor
 • styrke samarbeidet med kommunene for å få bedre sammenheng i det 13-årige skoleløpet
 • økt kvalitet og bedre gjennomføring (mindre dropout). Vi ønsker et særlig fokus på psykisk helse, rus og mobbing
 • styrke skolehelsetjenesten ved de videregående skolene bl.a. ved økt satsing på psykisk helse
 • videreføre fleksibilitet for grenseelever ved valg av skole, og redusere ventetida for elever som er avhengig av skoleskyss
 • videreutvikle fagskoletilbudet

Kultur

Samarbeidspartiene vil:

 • opprettholde et godt og variert kulturtilbud i hele fylket, blant annet gjennom Den kulturelle skolesekken
 • sikre et godt nivå for tilskudd til regionale organisasjoner som fremmer frivillighet
 • vurdere en forsøksordning med rabatt for ungdom på kulturarrangementer

Samferdsel og kommunikasjon

Samarbeidspartiene vil:

 • intensivere arbeidet med å realisere sammenkobling av Sørlandsbanen og Vestfoldbanen og spesielt arbeide for å aktivisere kommunene ytterligere
 • redusere vedlikeholdsetterslepet på fylkesveiene og gjøre nødvendige investeringer innenfor de økonomiske rammene
 • benytte udisponert innsparing ved anbud til å styrke kollektivtilbudet i fylket
 • være en pådriver for bedre mobil- og breibandsdekning i hele fylket
 • intensivere arbeidet med E18, RV9, RV41 mot sentrale myndigheter
 • fortsette arbeidet for å få gul stripe på FV42 gjennom fylket
 • prioritere gang- og sykkelveier i nærheten av skoler og barnehager og sammenkoblinger av eksisterende GS-veier

Miljø

Samarbeidspartiene vil:

 • legge opp til en restriktiv jordvernpolitikk
 • sikre allemannsretten
 • arbeide for å etablere en mest mulig sammenhengende kyststi i fylket i et samarbeid med aktuelle grunneiere
 • støtte at det blir etablert ladestasjoner for el-bil i alle kommuner
 • reelt redusere klimautslipp fra egen virksomhet
 • se på muligheter for å benytte lavutslipps-busser
 • stille høye miljøkrav ved anbud, og at dette vektes høyt ved tildeling

Næring og arbeidsliv

Samarbeidspartiene vil:

 • bruke regionale utviklingsmidler for å motvirke den økende arbeidsledigheten i regionen.
 • gjennomføre tiltak mot sosial dumping i forbindelse med fylkeskommunale anbud og innkjøp. Det skal blant annet legges vekt på lønns- og arbeidsvilkår, krav om lærlinger i bedriftene og begrensninger i antall underleverandører. Det vises i den forbindelse til ”Skiensmodellen” som et godt utgangspunkt for det videre arbeidet på feltet.
 • tilrettelegge for økt lokal matvareproduksjon og verdiskapning i skogbruket.
 • støtte opp om eksisterende næringsklynger i regionen og bidra til etablering av nye, etter initiativ fra næringslivet, for eksempel innenfor fornybar energi og verkstedindustri.

Framtidas Aust-Agder:

Samarbeidspartiene vil:

 • arbeide for å sikre kvaliteten og bredden i tilbudet ved Sørlandet sykehus. Samarbeidspartiene slår ring rundt sykehuset i Arendal. Sykehuset i Arendal må videreutvikles med et godt tilbud, herunder fullverdige akuttfunksjoner
 • jobbe for å sikre en god polititjeneste som ivaretar lokalkunnskap og tryggheten til innbyggerne
 • ha et sterkt folkevalgt, regionalt nivå. I forbindelse med den pågående kommune- og regionreformen, forventes det at det regionale leddet styrkes ved at man tilfører oppgaver som i dag ligger på statlig nivå
 • sikre et tett samarbeid mellom Universitetet i Agder og regionen. Vi ønsker blant annet å støtte opp under den pågående etableringen av Sørlandslab (Mechatronics Innovation Lab)
 • fortsette arbeidet med å utvikle samarbeidsavtaler med alle kommunene i Aust-Agder. Dette for å sikre en nær og god dialog med kommunene om viktige tjenester til innbyggerne
 • prioritere tiltak som bidrar til å utjevne levekårsforskjeller og fremme likestilling