Sier nei til region Agder

Representantskapet i Aust-Agder Arbeiderparti vedtok 26.11. med 31 mot 14 stemmer å si nei til sammenslåing av de to Agderfylkene på det foreliggende grunnlag. Representantskapet mener at det fremforhandlede resultatet ikke ivaretar Aust-Agders interesser på en god nok måte.

Samtidig åpner Aust-Agder Arbeiderparti for å se på spørsmålet om fylkessammenslåing på nytt, dersom det kommer initiativ som sikrer et forhandlingsresultat som minimum er like godt som mindretallet (Mørland) sitt primærforslag i forhandlingsdokumentet. Skulle en slik situasjon oppstå, understreker representantskapet at det også må foreligge en sikkerhet for at et slikt fordelingsresultat ikke svekkes etter en eventuell sammenslåing.

Dersom regionreformen på nasjonalt plan viser seg å gi store regioner i resten av landet, samt at det regionale nivået blir tilført vesentlige, nye oppgaver, mener Aust-Agder Arbeiderparti at det bør tas initiativ til at Vest-Agder, Aust-Agder, Telemark og eventuelt Vestfold setter seg sammen for å se på mulighetene for å danne en felles region.   

 I forbindelse med videre behandling av saken, i fylkesutvalg og fylkesting, fikk Arbeiderpartiets fylkestingsgruppa fullmakt av representantskapet til å forsøke å oppnå et flertall for representantskapets vedtak. Det er en forutsetning at intensjonene i representantskapets vedtak ivaretas, ved et eventuelt omforent fremforhandlet forslag.   

Et mindretall på 14 i representantskapet stemte for et forslag om at Aust-Agder fylkesting søker Stortinget om sammenslåing av Aust-Agder og Vest-Agder fylkeskommuner med virkning fra 1.1.2020. Avtalen forhandlingsutvalgets flertall redegjør for i utredningen «En ny region Agder?» legges til grunn for dette. Vedtaket forutsetter et sammenfallende vedtak i Vest-Agder fylkesting. Fylkestinget tar initiativ til å forbedre avtalen.  

Videre behandling:
Saken ble behandlet i fylkesutvalget 29.11. Der fikk Arbeiderpartiet flertall for forslaget om å si nei til sammenslåing. Nå skal saken videre behandles i fylkestinget 13.desember.

Du kan lese mer om utredningen, innbyggerundersøkelsen og høringssvar på www.regionagder.no   

regionagder_1480417637_8760228