Offensivt fylkesbudsjett vedtatt

Aust-Agder fylke skal være et fylke med små forskjeller og store muligheter, og det gjenspeiler seg i flertallspartienes (Ap, Krf, Sp, Sv) budsjettforslag, sa Arbeiderpartiets gruppeleder Gro Bråten da hun la fram partiets syn på budsjett og økonomiplan. Flere lærlingeplasser i fylkeskommunen, ingen økning i bussprisene, «gul stripe» til Evje, økt festivalstøtte og utstyrsbevilgning til Sørlandslaben (MIL) var blant tiltakene som ble foreslått og vedtatt.

original_1478641176_491912

Flere lærlingeplasser i fylkeskommunens egen virksomhet ble tatt inn i fylkesrådmannens budsjettforslag etter forslag og sterkt press fra Arbeiderpartiet tidligere i høst. Dette ble nå videreført og det forutsettes en dobling av antall lærlinger i løpet av perioden.

For å stimulere til at flere velger å ta buss framfor privatbil, ble det også vedtatt å fryse busstakstene på dagens nivå. Samtidig skal også et felles billetteringssystem mellom buss, ferje og tog vurderes nærmere.

Samtidig som det satses på miljøvennlig kollektivtransport i de sentrale strøkene, satses det også på utbedring av fylkesveiene i distriktene. Arbeiderpartiet har programfestet å utbedre Fylkesvei 42 mellom Arendal og Evje, slik at den tilfredsstiller standarden for gul midtstripe. Flertallspartiene i fylkestinget foreslo derfor å øke investeringene på veien med 40 millioner i slutten av perioden. Dermed skal det brukes til sammen 63 millioner på en helhetlig utbedring av denne veistrekningen de neste fire årene.

Arbeiderpartiet foreslo også i valgkampen en egen kulturmillion, øremerket festivalstøtte. Denne følges nå opp med konkrete bevilgninger til Setesdalskappleiken, Skral-festivalen, Ibsen og Hamsundagene, Skjærgårds Music and Mission og Kystkulturuka i Tvedestrand. Samtidig åpnes det for en bevilgning til en eventuell reetablering av Hovefestivalen.

Det ble også foreslått og vedtatt å bevilge inntil 2 millioner til utstyr til Sørlandslaben (MIL). Dette er et svært viktig tiltak for å bidra til realisering av denne laben knyttet til UIA i Grimstad, og det er et bidrag til nødvendig omstillingsarbeid og «det grønne skiftet».

Flertallspartiene fremmet også en rekke andre forslag til budsjett og økonomiplan, og det helhelige forslaget, som også ble fylkestingets vedtak, kan du laste ned nedenfor.