Lanserer tiltak for økt gjennomføring og bedre kvalitet

Flertallspartiene i fylkestinget, Ap, Krf, Sp og Sv lanserer nå 4 konkrete tiltak som er viktige for å øke andelen ungdommer som gjennomfører videregående opplæring med god kvalitet i Aust-Agder. Les mer om tiltakene her:

original_1478638560_9726894

Tiltak for økt gjennomføring og bedre kvalitet i videregående opplæring i Aust-Agder

Fylkestinget har bedt om en rapport fra fylkesrådmannen vedrørende en helhetlig plan for gjennomføring og kvalitet i videregående opplæring. Denne rapporten skal behandles i utdanningskomiteen tirsdag 18.10 og til endelig behandling i fylkestinget den 25.10. Posisjonen vil nå bruke tida fram mot budsjett og økonomiplan for 2017 til å jobbe videre med denne rapporten, men lanserer allerede nå 4 punkter vi mener er viktige for å øke andelen ungdommer som gjennomfører videregående opplæring med god kvalitet i Aust-Agder

1. Opprette formidlingskoordinator: Skolene og rektor bør ha et ansvar for elevene helt til de har fått lærekontrakt. Det opprettes en formidlingskoordinator på hver skole. Disse skal ha kontakt med arbeidsgivere. Ved aktivt bruk av faget yrkesfaglig fordypning (YFF) legges det til rette for tidlig kontakt mellom elev og arbeidsgiver. Tiltaket sikrer tett dialog til de elevene som ikke har fått læreplass når sommerferien begynner.

2. Kvalitetssikre Vg3 i skole: Aust-Agder det fylket som har flest elever i landet innenfor dette tilbudet. Det er veldig bra, for det betyr at de ungdommene som starter på utdannelse innenfor yrkesfag nå har en reell mulighet til å fullføre den. Vi ønsker å kvalitetssikre tilbudet med en gjennomgang innenfor de ulike fagene i løpet av 2017.

3. Skolen må inn i lokalsamfunnet: Vi ønsker at skolene skal bli positive , viktige institusjoner for alle i lokalsamfunnene. I dag er det mange voksne/foreldre som sier de har en negativ opplevelse av sin egen skoletid eller at utdanning ikke er viktig nok. De videregående skolene skal åpnes opp for mer aktivitet utover en vanlig skoledag for innbyggerne i nærmiljøet.

4. Tilbud om opplæring for veiledere i bedrift for lærlinger. Elevundersøkelsene har pekt på at en del lærlinger gir uttrykk for at de har behov for oppfølging. Lærlinger sier det er vanskelig å gå fra en klasse med mange elever og lærer og ut på en arbeidsplass der de er eneste lærling. Flere opplæringskontor gir også tilbakemelding om at veiledere ute i bedrift har ønske om kompetanseheving i veiledning av lærlinger. Lærlinger bør veiledes av voksne med fagbrev, og tilbudet bør ligge i tilknytning til Fagskolen.

Gro Bråten, gruppeleder Arbeiderpartiet
Inger Lise Hillestad Aasen, gruppeleder Kristelig Folkeparti

Knut Austad, gruppeleder Senterpartiet
Fredrik Wilhelm Schulze-Krogh, gruppeleder Sosialistisk Venstreparti