Arbeiderpartiet styrker skole, helse og velferd

Arbeiderpartiet la nylig fram sitt alternative statsbudsjett. Her får kommunene i Aust-Agder til sammen 63 millioner mer enn det regjeringen foreslår. Det betyr mer til skole, helse og andre velferdsoppgaver i kommunene. Av disse millionene får f.eks. Arendal kommune 16, Grimstad kommune 8 og Aust-Agder fylkeskommune cirka 20 millioner. I tillegg får Sørlandet sykehus styrket sitt budsjett med drøyt 50 millioner, og det foreslås mer til blant annet kultur og bredbåndsatsing.

Tellef Inge Mørland på stortingets talerstol i trontaledebatten

- Vårt budsjettforslag gir rom for at kommunene kan ansette flere lærere i skolen, slik vi lovte i valgkampen. Det vil gi elevene en bedre oppfølging, noe som er viktig for at flere skal lykkes med å fullføre skolegangen sin. Vi har også satt av midler til å gi skolehelsetjenesten et løft og en økning av tilskuddet til lærebedrifter. Alt dette er viktige tiltak for at flere skal kunne gå fra utdanning til arbeidslivet, og ikke falle utenfor, sier stortingsrepresentant Tellef Inge Mørland.

Han viser videre til at det den senere tid er satt fokus på mangler i eldreomsorgen i flere av kommunene i Aust-Agder. - En del av disse utfordringene skyldes stram kommuneøkonomi. Når Arbeiderpartiet styrker kommuneøkonomien, gir det også rom for kommunepolitikerne til å forbedre eldreomsorgen. Med vårt forslag vil for eksempel Arendal kommune raskere kunne komme i gang med byggingen av det nye sykehjemmet de har planer om, sier han.

Tellef Inge Mørland peker videre på at Sørlandet sykehus vil få drøyt 50 millioner ekstra for neste år, med Arbeiderpartiets alternative budsjett. Dette vil være et vesentlig bidrag til sykehusets budsjett som økonomidirektøren der karakteriserte som "veldig, veldig krevende". - Med 1,4 milliarder ekstra i Arbeiderpartiets alternative budsjett, er sykehussektoren definitivt en av våre budsjettvinnere. For skulle vårt forslag bli vedtatt, betyr det at mange av de varslede kuttene ikke blir nødvendig å gjennomføre. Jeg er bekymret for at når sykehusøkonomien nå blir så stram, kommer dette til å medføre uheldige kutt på sykehuset i Arendal, som igjen går utover kvaliteten og det tilbudet man gir. Derfor er jeg glad for at Arbeiderpartiet satser så sterkt på sykehusene, sier han.

Stortingsrepresentanten viser også til flere forslag i budsjettet som kommer Aust-Agder til gode:

Aust-Agder museum og arkiv og fylkeskommunen har flere ganger spilt inn at man ikke har fått den økningen i statlig støtte som man forventet, da museene i Aust-Agder ble konsolidert og Kuben ble bygget. Konkret har de bedt om 5 millioner ekstra.- I vårt alternative statsbudsjett, er jeg glad for å ha fått gjennomslag for at vi skal øke dette tilskuddet med nettopp 5 millioner. Når det offentlige har reist et bygg som Kuben til over 300 millioner, er det synd at de ikke har fått de nødvendige økonomiske rammene til å fylle hele dette bygget med et godt og spennende innhold, som kan bidra til at flere lokale og turister besøker Kuben. Sammenlignet med andre fylker, har vi også kommet dårlig ut. Det retter man opp i med vårt forslag, sier Tellef Inge.

Et annet forslag er en massiv bredbåndssatning. - Mens regjeringen halverer støtten til utbygging av bredbånd til 70 millioner, har vi lagt inn 500 millioner. Altså 7 ganger mer! Dette er god distriktspolitikk. Vi er i ferd med å få et digitalt klasseskille i Norge og Aust-Agder, der de som ikke har ordentlig bredbånd eller fiber blir hengende etter. Det er derfor svært viktig at det offentlige hjelper til med utbyggingen i de områdene der markedet ikke ordner opp i dette selv. På den måten kan vi bidra til at folk kan bo over hele fylket vårt også i framtida, avslutter stortingsrepresentant Tellef Inge Mørland.

Her kan du lese mer om Arbeiderpartiets alternative budsjettforslag