Hvem må betale regninga?

Dette er et ubehagelig, men viktig spørsmål på en dag som denne, hvor regjeringa og deres støttepartier prøver å tegne et glansbilde av budsjettforliket. Svaret er nedslående: Det er de arbeidsledige og de syke som må betale, sa stortingsrepresentant Freddy de Ruiter under finansdebatten.

freddy-stortinget_1481038273_4149165

Her kan du lese resten av innlegget:
Rekordhøy arbeidsledighet ser ikke ut til å bekymre denne regjeringa nevneverdig og politikken de leverer gjør arbeidslivet mer utrygt gjennom liberaliseringer av lovverket. Store skattekutt til de mest formuende i dette landet gir heller ingen sysselsettingseffekt. Dette er politikk som er velprøvd av høyrekrefter i mange land, og som ikke bidrar til flere arbeidsplasser, men resulterer i større forskjeller. 

Alternativet vårt i Arbeiderpartiet er en aktiv og målrettet næringspolitikk, et trygt arbeidsliv og en skattepolitikk som stimulerer til vekst og mindre forskjeller. President Ikke bare de arbeidsledige har grunn til å fortvile over budsjettforliket. Et kraftig kutt til sykehusene kommer på toppen av manglende satsing fra denne regjeringa i hele denne stortingsperioden. Hvem går dette ut over? Jo, hardtarbeidende helsearbeidere på sykehusene, men ikke minst pasientene. 

Legeforeningen og sykepleierforbundet er i dag ute og regelrett slakter det de kaller «et gedigent løftebrudd» Jeg er overbevist om at dette kuttet kommer til å ramme mange av de pasientene som bruker sykehusene mest: Kronisk syke, pasienter med et komplekse og sammensatte sykdomsbilder, eldre, pasienter med ulike funksjonsnedsettelser, utviklingshemmede og syke barn. Det er på noen av disse områdene sykehusene kommer til å kutte mest. Da blir det ikke ostehøvelen som blir tatt i bruk, men øksa. Det er også all mulig grunn til å frykte hvilke lokale konsekvenser dette kan få for sykehusene. På Sørlandet hvor jeg kommer fra, kan dette på nytt resultere i at konfliktene mellom sykehusene skjerpes pga svak økonomi, noe som igjen går ut over tilbudet til pasientene. Som representant for Aust-Agder frykter jeg at dette vil få alvorlige konsekvenser for det tilbudet som gis ved sykehuset i Arendal, som allerede er under et sterkt press grunnet manglende bevilgninger. Arbeiderpartiets alternative budsjetter fra 2013-2017 ville betydd mer enn 3 milliarder kroner mer til sykehusene. Dette ville bidratt til en helt annen hverdag for pasienter, pårørende og ansatte. 

President,  dette budsjettet innebærer også et øksekutt i økonomien til mange lavtlønnede kronisk syke personer med høye sykdomsutgifter. Fjerning av den såkalte diagnoselista, innebærer at tusenvis av pasienter får en ekkel julegave av regjeringa og deres støttepartier. En julegave betyr at de får en ekstraregning på 1990 kr rett over nyttår, for bruk av nødvendig fysioterapi. Jeg registrerer at finanskomiteens leder i replikkordvekslinga tidligere i dag, mente at dette skulle la seg løse i helse og omsorgskomiteen på Stortinget. Det skal ikke stå på oss! 

Arbeiderpartiet, har i likhet med alle andre partier, unntatt Høyre og FrP, foreslått å beholde diagnoselista i våre alternative budsjetter. Ikke fordi dagens diagnoseliste, ikke har svakheter, men fordi vi må sørge for gode skjermingsordninger for dem med dårlig økonomi og man må se dette i en større sammenheng. 

President, er det slik å forstå at regjeringspartiene og deres to støttepartier har tenkt å gjøre noe med dette, eller er det bare tom retorikk for å slippe unna en vanskelig sak? Eller er det slik at mange av de sykeste med lave inntekter, bør stramme livreima ekstra hardt denne jula, for å kunne ha råd til å betale fysioterapiregninga rett over nyttår?