Gro Bråten ny fylkesordfører

Arbeiderpartiets gruppeleder Gro Bråten ble i dag valgt til ny fylkesordfører etter Tellef Inge Mørland som i høst ble valgt til Stortinget. Gro blir den siste fylkesordføreren i Aust-Agder, og den andre kvinnelige, så dette er på mange måter et historisk valg.

Gro Bråten overtar fylkesordførerkjedet fra Tellef Inge Mørland

Gro Bråten blir her historisk når hun overtar fylkesordførerkjedet fra Tellef Inge Mørland

I sin tale til fylkestinget takket hun for tilliten og takket spesielt Tellef Inge for innsatsen og samarbeidet gjennom mange år i fylkespolitikken.

Hun benyttet også anledningen til å takke egen gruppe og  samarbeidspartiene i posisjonen for godt samarbeid, gode diskusjoner og gjensidig respekt. Til sist takket hun også opposisjonen og håpet hun kunne være en fylkesordfører for alle.

- Så er det et historisk valg ved at jeg blir den siste fylkesordføreren i Aust-Agder, og  den andre kvinnelige fylkesordføreren. Vi går krevende og spennende tider i møte frem mot sammenslåingen av fylkene i 2020, der vi sammen med alle de dyktige ansatte i fylkeskommune skal lage en ny organisasjon som leverer gode tjenester for innbyggerne og kommunene våre også i tida fremover, sa hun. 

- Arbeid er nøkkelen til et godt liv for den enkelte. En av de viktigste oppgavene fylkeskommunen har ansvaret for er videregående opplæring. Det å sikre at ungdommene og befolkningen ellers har fagbrev eller studiekompetanse blir enda viktigere fremover for å ha arbeid. Det å være del av et fellesskap, oppleve mestring og glede, samt ha en lønn å leve av er viktig for den enkelte. Arbeid og en lønn å leve av er også god likestillingspolitikk, fortsatte hun.

- Som fylkesordfører vil jeg være opptatt av dette Jeg er også opptatt av at vi utvikler fylket videre gjennom nettopp å ta i bruk hele fylket og her må vi jobbe sammen  med kommunene, næringslivet, universitetet og andre aktører - selv om vi ofte fokuserer på det vi kan bli bedre på, så skal vi også være stolt av regionen vår og alt det positive som faktisk skjer her. Sammen er vi sterke, avsluttet hun.