Fikk gjennomslag på landsmøtet

Aust- og Vest-Agder fikk spesiell oppmerksomhet på Arbeiderpartiets landsmøte i helgen, blant annet på grunn av den høye arbeidsledigheten i landsdelen. Fylkespartiene fikk gjennomslag for en rekke forslag, deriblant at Agder nå har mulighet til en sentral rolle i oppbyggingen og utviklingen av miljøvennlige energikilder i Norge. Det omfatter også ambisjonen om å bli verdensledende på datalagring.

Bilde av Aust-Agder Arbeiderpartis landsmøtedelegasjon sammen med partileder Jonas Gahr Støre

I en uttalelse som et enstemmig landsmøte står bak, slås det fast at arbeidsledigheten på Sørlandet og Vestlandet er rekordhøy. Mange familier må flytte for å finne ny jobb. Det gjør at regionene mister kompetanse som er avgjørende for å skape ny vekst og fremgang innenfor næringer som er viktige for hele landet. Sørlandet og Vestlandet vet bedre enn noen at Norge trenger en ny regjering som har arbeid til alle som jobb nummer en.

Miljøvennlig energi

Agder har mulighet til en sentral rolle i oppbyggingen og utviklingen av miljøvennlige energikilder i Norge. Ny miljøteknologi vil gi grunnlag for ny næringsvirksomhet. Tilgangen på fornybare energiressurser gjør Agder til et naturlig knutepunkt for fornybar energiproduksjon.

 Uttalelsen fra landsmøtet trekker også fram at Arbeiderpartiet har stått i spissen for en offensiv Sørlandsstrategi. Arbeiderpartiets arbeid for etableringen av Sørlandslabben (Mechatronics Innovation Lab - MIL) var viktig for å beholde og utvikle nye, trygge arbeidsplasser i landsdelen. Sørlandet har ambisjoner om å ta en posisjon som verdensledende på datalagring ved å legge til rette for grønne datasentre og Agder Electric City.

 I uttalelsen heter det at Norge er en energinasjon. Vi har mye energi, og kan mye om energi. Energiressursene er industrielle fortrinn, ikke minst for Agder Det er en hovedoppgave å ta den fornybare kraften bedre i bruk for å øke verdiskapingen og redusere utslippene. Kraftoverskuddet skal bidra til økt verdiskaping og sysselsetting i Norge og skape grunnlag for å stryke fornybare industrier.

Bio-råstoff

Arbeiderpartiet vil aktivt støtte opp under forskning og innovasjon for utvikling av nye produkter og verdikjeder basert på bio-råstoff, og stimulere til en bærekraftig industriell verdikjede for biodrivstoff basert på norsk skog. Dette gir blant annet positiv støtte til utvikling av et stort anlegg for bio-energi på Jordøya i Åmli, som hele Østre Agder står bak.

Mye er felles for hele Norge, men vi opplever også betydelige forskjeller fra landsdel til landsdel. Særlig er arbeidsledigheten, næringsutviklingen og den økonomiske veksten forskjellig. Arbeiderpartiet vil føre en aktiv politikk som bygger opp under de ulike regionenes styrker og muligheter.

Redaksjonskomiteen for andre politiske saker, der Aust-Agders delegat Per Kristian Lunden fra Risør var medlem, valgte ikke å trekke fram enkelte samferdselsprosjekter i uttalelsen fra landsmøtet.

Jernbane og e-helse

- Jeg var veldig tydelig på at sammenkobling av Sørlandsbane og Vestfoldbane i Sørvestbanen burde med i Arbeiderpartiets satsing i vår landsdel. Denne utbyggingen har store og positive samfunnsmessige konsekvenser. Men i fare for å skape et lang og omfattende samferdselsdebatt der landsdeler ville stå mot hverandre, valgte komiteen ikke å trekke fram noen samferdselsprosjekter, sier Per Kristian Lunden, som tok jernbanesammenkobling og effektene av Sørvestbanen i sitt innlegg på landsmøtet.

- Jeg er fornøyd med at landsmøtet så tydelig erkjenner behovet for større satsing på arbeidsplasser i vår landsdel, og må bare ta til etterretning at det ikke er mulig å få med så mange konkrete tilbake for Aust-Agder og Sørlandet i en uttalelse som skal dekke hele landet. Jeg trakk flere av våre viktige saker inn i diskusjonen i komiteen. Det gjelder blant annet behovet for en ferdig finansiering av fengsel i Froland, et fullverdig sykehus i Arendal og den sterke satsingen på e-helse og omsorgsteknologi, blant annet på Universitetet i Agder i Grimstad med deres i4Health-prosjekt, sier Lunden. Han fikk i alle fall markert at Agder ligger langt framme på e-helse og omsorgsteknologi i norsk sammenheng. Alle disse sakene vil det arbeides videre med overfor Arbeiderpartiets stortingsgruppe.

Ta hele Norge i bruk

Videre i uttalelsen, som fikk tittel etter det gamle slagordet ”By og land hand i hand” heter det blant annet:

Arbeiderpartiet går til valg på en politikk som skal ta hele Norge i bruk, hvor vi skaper nye arbeidsplasser over hele landet, gode lokalsamfunn og nærmiljøer både i distriktene og i byene og hvor alle opplever et godt tilgjengelig velferdstilbud med gode skoler, trygg eldreomsorg og kvalitet i helsetjenestene.

Mye av grunnlaget for norsk verdiskaping ligger i bærekraftig utnyttelse av våre felles naturressurser. Havbruk, skogbruk, jordbruk, vannkraft, mineraler og norsk olje og gass er grunnlaget for store industriklynger rundt om i hele landet. Disse industriklyngene er avhengig av de sterke kunnskapsinstitusjonene som finnes i de store byene, som både er viktig for de næringene vi kjenner i dag, men som også vil være bidra til å etablere nye næringer i framtida. Arbeiderpartiet vil prioritere viktige næringer som har vekstpotensial og hvor vi har kompetansemessige og  naturgitte fortrinn.

Like muligheter

Arbeiderpartiet vil at det skal bo folk i hele landet. Vårt mål er at alle skal ha like muligheter, uansett hvem du er og hvor du bor. Derfor vil vi føre både en sterk distriktspolitikk for livskraftige distrikter og en offensiv storbypolitikk for byer i vekst.

Helt avgjørende er at kommuner og fylker over hele landet har muligheter til å bygge gode lokalsamfunn, drive aktiv næringsutvikling og tilby gode velferdstjenester. Arbeiderpartiet setter derfor en styrket kommuneøkonomi og økt satsing på gode skoler, trygg eldreomsorg og gode helsetjenester for alle foran store skattekutt til dem som har mest fra før. 

Kunst og kultur

Å satse på kultur er å investere i både livskvalitet og samfunnskvalitet. Kunst og kultur beriker oss, utvikler oss som mennesker og er en forutsetning for et levende demokrati. Det er også grunnlaget for næringsvirksomhet og kulturarbeidsplasser i hele landet. For Arbeiderpartiet er det viktig å sikre alle tilgang til kunst og kultur av høy kvalitet. Det er fortsatt for store forskjeller i folks tilgang til kulturopplevelser. Vi vil styrke kulturtilbudene der folk bor.  Spesielt viktig for Arbeiderpartiet er det at barn og unge får medvirke til og oppleve god kultur. Derfor vil vi blant annet innføre et nasjonalt kulturkort for ungdom, gjøre museene gratis for alle under 18 år og gi flere barn mulighet til å gå på kulturskole til en rimelig pris, i tilknytning til skolen eller skolefritidsordningen. 

Digital infrastruktur

Vi vil sikre utbygging av bredbånd og annen teknologisk utvikling, som vil gjøre arbeidsplassene mindre stedbundne. Arbeiderpartiet vil at alle skal ha tilgang på grunnleggende digital infrastruktur. Vi vil styrke de regionale virkemidlene for vekst og utvikling. Særlig er ordningen med regional differensiert arbeidsgiveravgift viktig. Vi vil gjennomgå de offentlige virkemidlene i næringspolitikken for å sikre at de ivaretar næringslivets behov. Vi mener det bør settes inn ekstra innsats for lokalsamfunn og områder med særlig store utfordringer.