Arbeiderpartiet styrker Agderfylkene

Arbeiderpartiet foreslår i sitt alternative statsbudsjett for 2017 en betydelig styrking av kommuneøkonomien, noe som vil gi kommunene i Aust-Agder over 43 millioner mer til bl.a. helse og skole. Samtidig foreslås det 21,5 millioner ekstra til Aust-Agder fylkeskommune. Videre foreslås det 30 millioner til Sørlandslabben, 4,6 millioner mer til regional næringsutvikling, 6,4 millioner ekstra til idrettsanlegg i Aust-Agder. Arbeiderpartiet foreslår også økte bevilgninger til sykehusene og minst 150 fleire studieplasser ved UIA. Les videre for mer detaljer:

Arbeiderpartiets alternative budsjett 2017 for Agderfylkene

Arbeiderpartiet styrker kommuneøkonomien med to mrd. kroner i tillegg til regjeringens bevilgninger. Dette vil gi en betydelig styrking av kommunenes økonomi i Agder. Kommunene i Aust-Agder vil få 43,4 mill. kroner mer og kommunene i Vest-Agder vil få 69,5 mill. kroner mer. Dette vil styrke kommunene på Sørlandet med 112,9 mill. kroner mer enn med regjeringens løyvinger. For nærmere beskrivelse av hvor mye dette utgjør for hver enkelt kommune, se vedlegg.

Arbeiderpartiet vil i tillegg gi en milliard ekstra til fylkeskommunene utover regjeringens rammer. 54 mill. kroner av dette vil gå til å styrke Agderfylkene, henholdsvis 21,5 mill. kroner til Aust-Agder fylkeskommune og 32,5 mill. kroner til Vest-Agder fylkeskommune. Regjeringens økonomiske opplegg er i beste fall nullvekst for sektoren etter at utgifter til befolkningsvekst og pensjon er betalt og regjeringens egne satsinger gjennomført. Et svakt økonomisk opplegg fra regjeringen gir lite rom for å satse på de yngste og de eldste. Dette vil Arbeiderpartiet rette opp.

Arbeiderpartiet styrker Mechatronic Innovation Lab (Sørlandslabben) med 30 mill. kroner utover regjeringens forslag.

Arbeiderpartiet vil føre en aktiv næringslivspolitikk der vi legger til rette for verdiskaping og vekst i hele landet. Regjeringens kutt i regionale utviklingsmidler vil ramme regional og lokal verdiskaping. Arbeiderpartiet vil prioritere næringsrettede midler til regional utvikling, og vi vil gi 200 mill. kroner mer enn regjeringen nasjonalt. Arbeiderpartiets forslag vil gi 9,5 mill. kroner mer til Sørlandsfylkene, henholdsvis 4,6 mill. kroner mer til Aust-Agder og 4,9 mill. kroner mer til Vest-Agder enn regjeringens forslag.

Arbeiderpartiet vil styrke sykehussektoren med en milliard kroner ekstra utover regjeringens prioriteringer. Dette vil de regionale helseforetakene økonomisk styrke til å gjennomføre nødvendige investeringer. Helse Sør-Øst RHF vil få økt sin bevilgning utover regjeringens rammer med 538 mill. kroner.

Arbeiderpartiet ønsker å redusere etterslepet av bevilgninger til idrettsanlegg, og foreslår en bevilgning på 200 mill. kroner til dette i 2017. Dette vil gi 15,5 mill. kroner til idrettsanlegg på Sørlandet. Fordelt på fylkene vil det gi Aust-Agder 6,4 mill. kroner og Vest-Agder 9,1 mill. kroner I tillegg ønsker Arbeiderpartiet å sikre full momskompensasjon til idrettsanlegg. Dette foreslås en bevilgning på 30 mill. kroner på landsbasis i 2017.

Arbeiderpartiets forslag vil gi 40 mill. kroner i økt pott for søknadsbaserte nybygg og rehabilitering for Sør- og Vestlandet.

Arbeiderpartiet foreslår 3000 nye studieplasser, der minst 150 plasser foreslås lagt til Universitetet i Agder.

Arbeiderpartiet foreslår en rekke andre bevilgninger som vil ha betydning for Sør-Norge, og som er omtalt som nasjonale satsinger i resten av dokumentet.


aps alternativebudsjett_1478771247_4998608