Anbefaler ikke region Agder

Arbeiderpartiets fylkesordfører i Aust-Agder, Tellef Inge Mørland, anbefaler ikke at det etableres en ny Agderregion, basert på at det ikke har vært mulig å oppnå et forhandlingsresultat som i tilstrekkelig grad ivaretar begge dagens fylker sine interesser. – Aust-Agder ender opp med all risikoen der Vest-Agder blir hovedsetet for det folkevalgte regionale nivået som fylkeskommunen er, og det er det eneste vi som fylkespolitikere selv har kontroll på, sier han.

original_1478641136_3839571

Flertallet i forhandlingsutvalget har en intensjon om at Arendal skal bli hovedsete for regional stat som fylkesmannsembetet, NAV m.m. Problemet er at det er det staten som bestemmer, og det er ikke gitt noen signaler fra regjeringen om at de vil følge denne intensjonen. Dermed risikerer Aust-Agder å bli sittende ribbet tilbake.

Mørland har i forhandlingene foreslått at både fylkesmannen og fylkeskommunen lokaliseres i Aust-Agder og mener dette vil gi grunnlag for en god samhandling mellom det statlige og regionale nivået. Sekundært har han foreslått at Aust-Agder får fylkeskommunen og Statens vegvesen(veiavdelingene), mens Fylkesmannen, NAV og AKT går til Vest-Agder. Flertallet i forhandlingsutvalget har ikke gått med på dette, og Mørland kan derfor ikke anbefale at det etableres en felles Agder-region.

Han har videre foreslått at dersom regionreformen på nasjonalt plan viser seg å gi store regioner i resten av landet, samt at det regionale nivået blir tilført vesentlige, nye oppgaver, bør det tas initiativ til at Vest-Agder, Aust-Agder, Telemark og eventuelt Vestfold setter seg sammen for å se på mulighetene for å danne en felles region. Dette har han heller ikke fått gjennomslag for.

Saken skal nå ut på høring og det skal gjennomføres en innbyggerundersøkelse, før saken avgjøres endelig i fylkestingene i desember. Aust-Agder Arbeiderparti vil behandle saken på representantskapsmøter 19.oktober og 26.november.

Her finner du hele utredningen med flertalls- og mindretallsinnstillinger
(Tellef Inge Mørlands innstilling og begrunnelse finner du på side 84-86)