Alle skal med

Aust-Agder Arbeiderparti ønsker å bidra til at fylket skal bli et enda bedre sted å leve. For å nå det målet, må vi jobbe for at alle skal ha like muligheter. Vi ønsket å komme i posisjon i fylkeskommunen for å forandre og forbedre. Politikken er slik at man aldri kommer helt i mål. Noen ganger er det frustrerende, men det er også det som er med på å gjøre det spennende å drive med politikk.

original_1478638557_2616408

Av Tellef Inge Mørland, fylkesordfører
Før jul etterlyste noen av våre politiske motstandere «rødgulgrønne visjoner i fylkespolitikken». Det er hyggelig at til og med våre politiske motstandere har forventninger til vår politikk, og jeg kan berolige med at det ikke mangler på visjoner. For meg er det viktig at visjonene også skal bli til konkrete resultater for innbyggerne i fylket.

Allerede i valgkampen fikk vi, blant annet fra NHO, varsel om at flere enn før så ut til å komme til å stå uten læreplass i fylket vårt. Arbeiderpartiet foreslo derfor at fylkeskommunen allerede fra høsten 2015 skulle øke antall læreplasser i egen virksomhet med 10, og ha et mål om å doble antallet i løpet av denne fylkestingsperioden, noe vi fikk ros fra NHO for. Fylkesrådmannen fulgte opp forslaget om å øke med ti læreplasser allerede samme måneden, og det ble raskt tverrpolitisk enighet om denne satsingen.

Da Ap, KrF og Sp etter valget fikk det politiske flertallet i fylkeskommunen, lagde vi en samarbeidsavtale der vi sa at fylkeskommunen skulle doble antall læreplasser i egen virksomhet sammenlignet med 2014-talla. Dette var et signal fylkesrådmannen fulgte opp i budsjettet, og alt i år er vi på vei til å få en økning fra 30 til 50 læreplasser i fylkeskommunen. Dette gir flere ungdommer mulighet for å fullføre utdanningen slik de ønsker, og er en invitasjon til andre om å bli med på å satse på utdanningen av fagarbeidere i fylket vårt.

Et annet område Arbeiderpartiet er opptatt av er arbeidslivet. Skal vi sikre et godt arbeidsliv for alle, må man sette krav til de virksomhetene som det offentlige benytter seg av. Derfor foreslo vi allerede høsten 2014, at fylkeskommunen måtte få utarbeida tydeligere retningslinjer for de selskapene som skal utføre arbeid for oss. Dette fikk vi flertall for i fylkestinget, men den endelige saken lot vente på seg.

Etter at jeg ble fylkesordfører, har jeg etterspurt saken, og i desember fikk vi den endelig til behandling. Der sikret Ap, KrF, Sp og Sv flertall for et regelverk som sier det skal være nulltoleranse i spørsmålet om sosial dumping. I tillegg stiller vi tydelige krav om lærlinger, sikkerhet, ordnede økonomiske forhold, allmenngjort tariffavtale og begrensninger i antall ledd med underentrepenører. Dette bidrar både til å sikre arbeidstakernes rettigheter samt hindre at de seriøse bedriftene skal bli utkonkurrert, av de som ikke ønsker å følge lover og regler for det norske arbeidslivet.

Vi er også bekymret for den situasjonen landsdelen er oppe i, når det gjelder den økende arbeidsledigheten og behovet bedrifter særlig innen oljesektoren har for omstilling. Derfor har vi i posisjonen avsatt to millioner for å bidra til at Sørlandslaben (Mechatronics Innovation Lab) ved UiA bygges opp, slik at den kan hjelpe bedriftene i deres omstillingsarbeid. Dette vil bidra til å utvikle næringslivet i landsdelen. Vi er imidlertid klare til å bruke mer av de regionale utviklingsmidlene for å motvirke den økende arbeidsledigheten i regionen vår, for vi har ikke råd til at flere blir stående utenfor arbeidslivet.

I Ap, KrF og Sp sin samarbeidsavtale, har vi sagt at vi må ha en god balanse mellom utvikling i sentrale strøk og distriktene. For meg er det viktig at hele fylket føler seg sett av fylkeskommunen. Samtidig er vi opptatt av å satse på samferdsel. Vi har fått mange tilbakemeldinger om at deler av veistrekningen mellom Arendal og Evje, særlig nærmere Evje, har en for dårlig standard. Derfor satte Ap, KrF og Sp av 40 millioner ekstra i budsjettet, for å sikre at man får utbedret denne strekningen. Målet er gul stripe på hele strekningen gjennom fylket og økt trafikksikkerhet! I tillegg bidrar en slik veiutbedring til å gjøre det litt lettere å bo i andre deler av fylket vårt, enn kun langs kyststripa.

Samtidig som det er viktig å bedre standarden på veiene, trenger vi også å satse på kollektivtilbudet i fylket vårt. Det er både miljøvennlig og en måte å sikre at flere får mulighet til å delta i det som skjer rundt forbi i landsdelen. For første gang på mange år, øker derfor ikke prisen på bussbilletten i Aust-Agder. (Fordi Vest-Agder har økt sine priser, er det et lite unntak for enkelte av kortproduktene vi har sammen med de.)

I det første budsjettet fra Ap, KrF og Sp har vi også funnet rom for å prioritere kulturen. Både Aust-Agder musikkråd, Setesdalskappleiken, Skral-festivalen, Ibsen- og Hamsundagene, Skjærgårds Music and Mission og Kystkulturuka i Tvedestrand har vi funnet midler til å styrke. I tillegg hadde fylkesrådmannen allerede fulgt opp Aps forslag fra valgkampen om å videreføre støtten til Heimoverfestivalen i Åmli. Dette er i utgangspunktet små midler, men er en anerkjennelse til all den frivillige innsatsen som ligger bak disse tiltakene, og gir innbyggerne i fylket vårt mange positive opplevelser tilbake. Kultur er dessuten en god måte å inkludere mennesker på. Når disse kulturformålene har fått egne øremerkede midler, har vi samtidig skapt rom på kulturbudsjettet for at andre tiltak kan få en bedre uttelling i vår tilskuddsordning.

Dette er selvsagt bare noen av de politiske sakene vi i posisjonen jobber med. Men de kan stå som eksempler på hvilke «rødgrønngule visjoner» vi er i ferd med å virkeliggjøre i fylket. Tiltak som er et bidrag til å nå målet om at «alle skal med»!

Vi er også i gang med å følge opp kampen for et sykehus med fullverdige akuttfunksjoner i Arendal, den videre utbyggingen av E18 gjennom fylket vårt og sammenkoblingen av Sørlandsbanen og Vestfoldbanen. Saker der vi forhåpentligvis kan stå sammen på tvers av partiene.

Politikk handler om å ville noe. Etter å ha vært med noen år i politikken, er min erfaring at uansett hvilket parti folk tilhører, motiveres man av et ønske om å gjøre ting bedre for enkeltmennesker og samfunnet. Derfor er jeg opptatt av at vi som nå er i flertall også skal kunne si ja til forslag vi mener er gode, selv om de kommer fra noen andre. Det gjorde vi for eksempel da vi støttet Venstres forslag om å likevel lyse ut utdanningen innen hest- og hovslagerfaget ved skoleavdelinga vår på Holt i Tvedestrand. Jeg mener det er en styrke og ikke en svakhet. Politikken skal være til for innbyggerne, og derfor blir resultatet ofte bedre når vi samarbeider, enn kun er opptatt av politisk krangel. Selvsagt skal vi ta debatten på de politiske sakene som skiller oss, men jeg håper vi også griper de mulighetene som oppstår til sammen å utvikle fylket vårt!

Tellef Inge Mørland (Ap)
Fylkesordfører i Aust-Agder fylkeskommune